terminologia

5a. Tarda d'Scrabble de Festa Major

Terminologia

El que teniu tot seguit és una proposta de terminologia de l'Scrabble, basada en part en la recopilació dels usos habituals de la fauna nocturna de la Lliga Queimada i en part en innovacions que pretenen sistematitzar-ne el conjunt.

Preneu-vos-ho simplement com una proposta.

Lluís de Yzaguirre, març del 2000

------------------------------------------------------------------------

acabar

* finalitzar la partida pel fet de gastar un jugador totes les fitxes del faristol propi quan ja no en queden al sac

agafar

* prendre fitxes del sac

amazona

* nònuple sense escrable i amb lletra cara; en honor al rècord persistent obtingut amb aquesta paraula

anotació

* procediment per aixecar acta del desenvolupament d'una partida

anotació abreviada

* anotació en què només consten els punts obtinguts i acumulats per cada jugador

anotació estàndard

* anotació en què es fa constar cada mà amb la jugada o el zero, les coordenades de la jugada, si n'hi ha, els punts obtinguts en aquella mà amb la jugada i el total acumulat

anotació integral

* anotació que, a més de la informació continguda a la modalitat estàndard, fa constar també el faristol de cada jugador (ergo, o bé la partida és anotada per un observador que no juga en un formulari únic o bé cada jugador disposa d'un formulari parcial que després s'ajunten)

arreglar el faristol

* fer una quedada

arrissada

* el fet d'arrissar; el benefici en punts obtingut aitalment

arrissar

* acabar amb escrable; en honor a la primera ocasió notòria d'aquesta jugada en català, obtinguda amb "arrissa"

benjamí

* jugada que allarga un mot prefixant-hi el nombre suficient de fitxes per cobrar un doble o un triple de paraula

bicentenària

* jugada en què es cobren més de 199 punts

bonificació

* el fet de cobrar més punts que els de fitxes usades; pot ser per escrable, per casella o per arrissada

bossa

* vegeu sac

casella

* cadascuna de les 225 cel·les del tauler; n'hi ha algunes que tenen un efecte especial:

* blau celest: duplica el valor de la fitxa (L2)

* blau fosc: triplica el valor de la fitxa (L3)

* rosa: duplica el valor de la paraula (P2)

* vermell: triplica el valor de la paraula (P3)

canviar

* passar per tenir el dret de substituir algunes de les fitxes del faristol per d'altres del sac

centenària

* jugada en què es cobren més de 99 punts

cobrar

* obtenir punts

comas

* el fet de cobrar una fitxa cara en casella triple de lletra (L3) o de paraula (P3) tant en sentit vertical com horitzontal, (en honor al responsable de la versió catalana del joc i pedagog d'aquesta jugada); per relaxació, s'aplica també a L2 i P2

* fraseologia: fer un comas; fer una centenària amb comas

coordenades

* lletra i número (si el mot es situa en vertical) o número i lletra (si es situa horitzontalment) que designen la casella corresponent a la primera fitxa d'una jugada

cusca

* mètode de competició en lliga basat en un coeficient amitjanat

diccionari arbitral

* aquell que serveix per dilucidar la validesa d'una jugada

dígraf

* fitxa que té més d'una lletra (la "ny" i la "l·l"); els jugadors experts solen acordar d'usar la "q" com a dígraf (o sigui, com si fos "qu") per tal com és l'única manera natural d'escriure la "q" en català

doble

* casella amb bonificació doble; per extensió, la jugada que es beneficia d'aquesta bonificació

* L2 o doble de lletra

* P2 o doble de paraula

duplicada

* partida en què tots els jugadors competeixen amb les mateixes fitxes seguint les jugades d'un director de joc però puntuant segons llurs pròpies propostes; vegeu-ne el reglament a la pàgina ...

enfaristolar-se

* enutjar-se per un faristol advers

envà / paret [de maons]

* jugada en què el mot nou se situa al llarg d'un altre mot provocant diversos mots nous perpendiculars al mot situat

escarràs (comodí / jòquer)

* fitxa sense lletra que pot valdre per qualsevol de les altres; en el joc convencional no suma cap punt.

escrablar

* usar les set fitxers pròpies en una jugada; sin. "fer scrabble"

* fraseologia: escrablar en doble, triple, quàdruple, nònuple; escrablar remultiplicant (cobrant diverses vegades una lletra cara)

escrable

* forma catalanitzada d'scrabble

escrablístic, -a

* pertanyent o relatiu a l'escrable

fitxa (lletra) cara

* qualsevol de les que valen 10 punts (X, NY, L·L, Ç) o 8 (J, QU, H, Z)

faristol

* peça amb dos plans en angle recte, de base inclinada, on descansen les fitxes d'un jugador

* per extensió, el conjunt de fitxes de què hom disposa en una mà

* fraseologia: Tenir un bon, mal faristol; Quina m... de faristol!; Faristol propici, advers, impossible...

hat trick

* vegeu tríada i tétrada

impugnar

* sol·licitar la dilucidació de la validesa d'una jugada

impugnadora

* col·loquialment, el diccionari arbitral

* ocasió de jugar, tant si es fa jugada com si es passa

nònuple

* jugada, generalment però no obligadament escrable, en què es cobren dos P3

obrir

* situar al tauler una jugada que incrementa les possibilitats dels qui juguen a continuació de poder situar la seva

paret de maons

* vegeu envà

partida

* sèrie de mans que formen un joc complet

partida de 2, 3, 4

* partida integrada pel nombre de jugadors respectiu

passar

* renunciar a fer jugada en la pròpia mà

quadricentenària

* jugada en què es cobren més de 399 punts (v.g. escrablant en nònuple amb "fil.loxera" a 1h; el Nirvana de qualsevol escrablista)

quàdruple

* jugada, generalment però no obligadament escrable, en què es cobren dos P2

quatreta

* tètrada

quedada

* jugada en què s'usen només una part de les fitxes del faristol tenint com a objectiu no tant el que es cobri com, principament, conservar fitxes susceptibles de provocar un faristol més propici en la mà següent

remultiplicar

* cobrar ensems bonificació de lletra i de paraula; les modalitats més freqüents són:

* R4 L2*P2

* R6 L2*P3 o bé L3*P2

* R8 comas sobre L2 amb P3

* R9 comas sobre L3 amb P2

* esperem veure aviat les següents:

* R18 nònuple amb lletra cara en L2

* R20 nònuple amb lletra cara en L2 fent comas

sac o bossa

* el recipient de roba que conté les fitxes encara no atribuïdes ni jugades

scrabble (escrable)

* nom del joc

* jugada en què es gasten les set fitxes del faristol i que té una bonificació de 50 punts

senyors

* variació del joc que solen practicar el jugadors més experts (previ acord), consistent a permetre el canvi de la totalitat del faristol quan aquest està integrat només per vocals o només per consonants (sense cap escarràs); rep la seva denominació del costum, establert en una època en què les competidores femenines eren extremament escasses, de dir "Senyors!" en el moment de mostrar als competidors la composició del faristol

* fraseologia: fer un senyors; buscar un senyors (gastar l'única vocal o consonant amb l'esperança de provocar un senyors)

solitari

* partida d'un sol jugador; pot tractar-se d'una competició participada per múltiples jugadors que reben els mateixos tiratges de lletres o que intenen millorar una partida ja jugada

tancar

* situar al tauler una jugada que redueix les possibilitats dels qui juguen a continuació de poder situar la seva

tauler

* superfície de joc, subdividida en 225 unitats repartides en 15 files i 15 columnes, anomenades "caselles"; les files s'identifiquen amb un número i les columnes amb una lletra

* fraseologia: tauler tancat (on resulta difícil col·locar una jugada); tauler obert (que permet jugar fàcilment)

tètrada

* cobrar el mateix jugador quatre escrables en una partida

tríada (hat trick)

* cobrar el mateix jugador tres escrables en una partida; per extensió, cobrar-ne tres o més

tricentenària

* jugada en què es cobren més de 299 punts (encara no s'ha produït mai en competició homologada)

trio

* tríada

triple

* casella amb bonificació triple; per extensió, la jugada que es beneficia d'aquesta bonificació

* L3 o triple de lletra

* P3 o triple de paraula

zero

* jugada nul·la; per extensió, tota ocasió en què no es cobra (v.g., per canvi de fitxes)

* fraseologia: fer un zero

------------------------------------------------------------------------

Lluís de Yzaguirre i Maura

Institut de Lingüística Aplicada - Universitat "Pompeu Fabra"

e-mail: de_yza@upf.es