lesnormes

5a. Tarda d'Scrabble de Festa Major

Les Normes

Per a començar

Fruït d'un sorteig previ, es definirà els jugadors de cada taulell, el jugador que obrirà el joc i l'orde de la resta de participants. El primer de cada taulell també serà el responsable d'omplir l'acta.

El joc

1. El primer jugador combina dues o més de les seves fitxes per formar una paraula i les col·loca damunt del tauler en línia horitzontal amb una de les fitxes a la casella central, de color rosa. No es permet col·locar paraules en diagonal ni a l’in­revés. Un jugador completa la seva jugada quan completa la seva paraula. Després pren tantes fitxes noves com n'ha utilitzat; per tant, mentre quedin fitxes al sac per aga­far tindrà set fitxes al faristol.

2. Cada jugador disposa de 2 minuts per fer la jugada. S’acordarà un rellotge de control a l’inici del joc. Si passats els 2 minuts no ha col·locat res, perd el torn i passa al jugador de la dreta. El segon jugador (i després els altres) afegeix una o més fitxes a les que ja s'han jugat, amb la finalitat de formar, com a mínim, una paraula nova. Totes les fitxes que s'utilitzen en una jugada s'han de col·locar en una filera horitzontal o vertical sobre el tauler i han de formar una paraula completa. Si alhora toquen altres fitxes en fileres contigües, han de formar també paraules completes amb elles, com si es tractés d'uns mots encreuats. S’anoten els punts de totes les paraules que hagi format o modificat en la seva jugada.

3. Les paraules noves es poden formar:

a) Afegint una o més fitxes a una paraula que ja hi hagi formada al tauler.

b) Col·locant una paraula encreuada amb una altra paraula del tauler. La paraula nova ha de fer servir una de les fitxes d'una paraula que ja hi havia al tauler, o ha d'afegir-hi una fitxa .

c) Col·locant una paraula completa paral·lela a una paraula ja jugada, de manera que les fitxes contigües formin també paraules completes .

4. No es pot canviar cap fitxa de lloc un cop s'hagi validat la paraula

5. Les dues fitxes en blanc (anomenades escarrassos) es poden usar quan el jugador que les tingui al faristol vulgui i representen cadascuna la fitxa que ell els vulgui assignar. Quan col·loqui una d'aquestes fitxes, el jugador ha d'indicar quina lletra o dígraf representa, i aquest valor no es podrà canviar al llarg de la partida.

6. Quan un jugador té en el seu faristol set vocals o set consonants, les pot canviar (les set de cop), sense perdre el torn, després de mostrar-les als altres jugadors. Per fer-ho, deixarà les fitxes al sac, les barrejarà amb les que hi havia i en tornarà a agafar set. Si algun jugador vol canviar les fitxes i no compleix la condició anterior perd el torn.

7. Qualsevol jugador pot fer ús del seu torn per alliberar-se de tantes fitxes com vulgui del seu faristol. Això ho ha de fer descartant-les cap per avall i escollint el mateix nombre de fitxes noves del sac. Després posarà al sac les fitxes descartades i haurà d'esperar que li torni a tocar el seu torn.

En comptes de col·locar fitxes al tauler, o canviar-les, formant o no paraules, el jugador pot deixar passar el seu torn. Si tots els jugadors deixen passar dues vegades consecutives el torn, es dóna la partida per acabada.

Quan queden al sac menys de set fitxes, ja no es poden canviar lletres ni deixar passar el torn.

8. Les paraules (i les seves flexions: femenins i plurals de noms i adjectius, i conjugacions verbals només en la variant del Català Central) que es formin poden ser totes les que apareixen en el diccionari oficial de l’Scrabble en català, exceptuant les paraules que en aquest diccionari portin associades marques entre parèntesi que indiquen les diverses varietats dialectals .

No es podran col·locar:

—noms propis

—abreviatures

—sigles

—paraules que s’escriuen amb guió o apòstrof

—prefixos i sufixos

9. El joc continua fins que, un cop agafades totes les fitxes del sac, un dels jugadors ha utilitzat totes les fitxes del seu faristol, o bé quan tots els jugadors encara que tinguin fitxes, no puguin jugar-les.

10. Un dels jugadors o un jutge, això serà decisió de cada grup de partida, anirà anotant el total de punts obtinguts per cada jugador, quan s'acabi la seva jugada .El valor en punts de cada fitxa l'indica la xifra que apareix a la seva part inferior. El valor dels escarrassos és sempre zero.

11. Els punts per a cada jugada són la suma total dels valors de les fitxes de totes les paraules que es formin o que es modifiquin en la jugada més els valors dels premis que s’aconsegueixin en col·locar les fitxes a les caselles amb premi, només la primera vegada.

12. Algunes caselles atorguen premis especials a les fitxes: una casella blau cel duplica el valor dels punts de la fitxa que s'hi col·loqui al damunt; la casella blau marí triplica el valor de la fitxa. El valor en punts per a la paraula sencera es duplica quan una de les seves fitxes es col·loca en una casella de color rosa; es triplica quan una fitxa es col·loca en una casella vermella. Els premis per a fitxes de valor doblat o triplicat, si n'hi ha, s'han de comptar abans que es dupliqui o es tripliqui el valor de les paraules. Si es forma una paraula que ocupi dues caselles amb premi per paraules, el valor es duplica i es torna a duplicar (es multiplica per quatre el valor total de les fitxes); si s'ocupen dues caselles que tripliquin el valor de la paraula, es multiplicarà per nou el valor total de les fitxes.

Atenció: la casella amb estrella del mig és una casella de color rosa, per tant, el valor en punts de la primera paraula és doble.

13. Els premis esmentats per a fitxes i paraules s'apliquen només a la primera vegada que s'ocupen les caselles.

14. Quan un escarràs es col·loca damunt d'una casella de color rosa o vermell, la suma dels punts de les lletres de la paraula es dobla o es triplica encara que l’escarràs no tingui valor.

15. Quan es formen dues o més paraules en la mateixa jugada, s'anoten els punts de totes elles. La lletra que els sigui comuna es compta (amb el valor complet dels premis, si en té) en el total de punts per a cada paraula

16. Quan un jugador fa scrabble (col·locar les set fitxes en una sola jugada) guanya 50 punts de premi a més dels que li corresponen per la jugada.

17. Al final del joc es resta a cada jugador el valor total dels punts de les fitxes que han quedat al faristol. El jugador que acaba primer les seves fitxes suma el valor dels punts de les fitxes que han sobrat als altres jugadors. En acabar tot el recompte de sumes i restes de lletres sobrants, s'aplicarà la puntuació CUSCA al valor que resti a cada jugador.

18. L'acta de la partida constarà de les següents dades:

a) Noms dels participants

b) Punts de partida de cadascun d’ells

c) Nombre d’scrabbles que ha obtingut cada jugador

d) Alguna circumstància rellevant que us vingui de gust destacar.